Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

XVI CERTAMEN BORRAS JARQUE 2024

 

CONVOCATÒRIA DEL 16é Premi d'investigació històrica “JOSE MANUEL BORRAS JARQUE” (EDICIÓ 2024)

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs, atenent a les finalitats per a les que va ser constituïda, es planteja com un dels seus objectius més rellevants el suport de la investigació sobre la història, les humanitats i les ciències socials de Vinaròs  des d'una doble perspectiva: el desenvolupament i publicació d'investigacions avançades en eixe camp i el  suport i reconeixement als investigadors.

De amb estos objectius, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, en col·laboració i amb el finançament de l'Ajuntament de Vinaròs convoca el  Premi d'Investigació Històrica J.M. Borràs Jarque  16ª edició de conformitat amb les següents bases:

OBJECTIU:

L'objectiu de la present convocatòria és la promoció especifica de la investigació científica desenrotllada per investigadors que desitgen  dur a terme un projecte d'investigació la temàtica del qual estiga relacionada preferentment  amb  Vinaròs, en el camp de les humanitats o ciències socials

FINALITAT:

El premi estarà destinat per a recolzar i publicar  els treballs d'investigació ja realitzats. Els TREBALLS d'investigació presentats a esta convocatòria hauran de versar sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HUMANÍSTICA o CIENCIES SOCIALS RELATIVA A VINAROS. El jurat del premi Borràs Jarque, escollirà aquells treballs  que han de ser publicats.

BASES:

BASE 1a: CONVOCATÒRIA

Es convoca el Premi de Projectes d'Investigació  José Manuel Borrás Jarque,  16a edició,  que s'atorgarà el 29 de novembre del 2024.

BASE 2a: ASPIRANTS.

Podran concórrer a la seua obtenció, persones individuals o equips d'investigació, i en este cas haurà d'existir un responsable o director del treball.

Una mateixa persona no podrà participar en més d'un treball presentat.

Els membres del jurat no podran presentar-se al premi.

BASE 3a: TEMES DE LA CONVOCATÒRIA

Els TREBALLS d'investigació susceptibles de ser publicats  hauran de versar, en esta convocatòria, sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HUMANISTICA  O DE LES CIÈNCIES SOCIALS RELATIVES A VINAROS.

 BASE 4a      CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS:

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats, ni publicats amb anterioritat.

BASE 5a: TERMINI DEPRESENTACION

L'entrega  dels TREBALLS podrà fer-se personalment o per correu a l'adreça postal: Associació Cultural Amics de Vinaròs. Carrer Carreró, 53. Apt. de Correus 262. 1500 Vinaròs. Castelló, no mes tard del dia 31  d’octubre  del 2024.

BASE 6a: DOCUMENTS A PRESENTAR

Per a la participació en la present convocatòria l'autor haurà de presentar la documentació següent:

Es presentarà en sobre tancat, en l'exterior del qual s’indicarà:

Títol del Treball.

 

Dins del citat sobre s'inclourà:

            -Treball d'investigació complet en CÒPIA DIGITAL EN PDF (CD, DVD O PENDRIVE) del treball final que considera ha de ser publicat en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i un interlineat de 1’5. La seua extensió mínima serà de 80 pàgines i la màxima no excedirà en cap cas les 300 pàgines, inclosos índex, il·lustracions i bibliografia.

-Curriculum vitae de l'autor responsable del projecte.

-Fotocòpia del D.N.I, d'autor/autors del treball

-Declaració jurada/ certificació de l'investigador o grup d'investigadors  del caràcter original i inèdit del treball presentat.

-Adreça postal, telèfon de contacte i e-mail.

BASE 7a.         DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PREMI.

El premi tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que serà  aplicat  íntegrament per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs  en l'edició i publicació de l'obra  de la manera següent:

  1. Una única edició mínima de 500 exemplars del treball seleccionat dels quals seran  facilitats gratuïtament:
  2. Un exemplar a cada soci de L‘Associació Cultural Amics de Vinaròs.

50  Exemplars per a la Institució patrocinadora

50 exemplars per a institucions, biblioteques, centres d'ensenyança, entitats culturals, etc.

15 exemplars per a l'autor del treball.

Si es donés la circumstància de què el guanyador del premi fos una persona jove (entenent com a jove el criteri que usa la Generalitat Valenciana per al seu Carnet Jove) rebrà 500€ en metàl·lic en  concepte de motivació per a la continuació de les seues investigacions.

BASE 8a.         JURAT:

L'avaluació del treball serà realitzada per un Jurat Qualificador que valorarà els treballs i atorgarà el premi, podent declarar-se desert si al seu parer  s’estimarà que cap  reuneix els requisits,  nivell científic adequat, o mèrits necessaris

El Jurat estarà compost per cinc personalitats de reconegut prestigi una de les quals representarà a l'Ajuntament, una altra a l’Associació i els tres restants a decidir per la Junta de Govern de l'Associació

BASE 9a.  CRITERIS DE VALORACIÓ:

  • Qualitat, interès científic, originalitat, objectiu, metodologia, etc.
  • Avaluació del treball atenent a l'interès de la Ciutat de Vinaròs.
  • Escrit de forma assequible per a la majoria del públic, sense perdre el punt de vista científic crític del tema desenvolupat.

BASE 10a. RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat es farà pública en la NIT de la Cultura que celebrarà l'Associació el pròxim 29 de novembre del 2024.

BASE 11a.- PUBLICACIÓ

El guanyador es compromet a elaborar un article amb una extensió  màxima de 8 folis en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i interliniat de 1’5, que serà publicat en el Butlletí de l'Associació FONOLL

BASE 12ena.   DE L'EDICIÓ

De la primera edició de l'obra, en paper  o en qualsevol altre format, la totalitat dels drets així com la corresponent publicació pertany i serà efectuada  en exclusiva per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs basant-se íntegrament en la versió digital facilitada per l'autor, que haurà d’haver entregat la versió definitiva del mateix abans del 28 de febrer de 2025 i havent d'estar PUBLICADA en tot cas abans del 30 de novembre  del 2025.

BASE  13ena. PROJECTES NO PREMIATS.-

Els treballs que no resulten premiats podran ser retirats pels interessats en el termini de dos mesos a partir del 24 de novembre del 2024. Transcorregut el dit termini els treballs presentats seran destruïts

BASE 14ena. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present convocatòria porta implícita l'acceptació integra de les seues bases i la decisió del Jurat, a què correspondrà resoldre quants dubtes i reclamacions es presenten i una vegada dissolt este a la Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, sent les seues decisions inapel·lables. Així mateix, el Jurat podrà sol·licitar canvis en el esborrany presentat per a augmentar la qualitat i/o nivell  del treball seleccionat.​