Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

XVI CERTAMEN INTERNACIONAL D'AQUAREL.LA GABRIEL PUIG RODA 2024.

XVI Certamen Internacional d'aquarel·la, denominat Gabriel Puig Roda en consideració al nostre pintor més internacional ,a l'homenatge  del qual s'uneix la Diputació Provincial de Castelló fent-se càrrec del patrocini d'este premi,  que serà dictat i s'entregarà al guanyador, en el  marc del SOPAR DE LA CULTURA: “Nit dels lletres i de l'art” que celebrarà l'Associació el 29 de novembre del 2024, i tot això d'acord amb les bases següents:

 

BASES CONCURS INTERNACIONAL D'AQUAREL·LA, “GABRIEL PUIG RODA"

 Organitza: Associació Cultural Amics de Vinaròs

Patrocina: Exc. Diputació de Castelló

Participants

Podran participar pintors de qualsevol nacionalitat.

 Tècniques i tema

El tema serà lliure i original. L'obra no haurà sigut PREMIADA anteriorment en cap altre certamen. La tècnica serà aquarel·la pura.

 Grandària i embalatge

Les mesures seran a partir de 70 x50 cms i un màxim de 105 x 75 cms de superfície pintada. S’admetrà qualsevol tipus de protecció, no obstant si el concursant opta pel vidre i durant el transcurs de la seua manipulació es trenqués, l’organització el retirarà per garantir la seguretat.  Les obres es presentaran sobre un suport que garantisca el seu maneig i conservació, enquadrades en un llistó de fusta o metall llis de 2 a 3 centímetres de grossària. Així mateix l'obra haurà de remetre's en un embalatge resistent que impedisca el possible deteriorament de l'obra i puga ser utilitzat per a la seua devolució.

 Modalitats

Cada artista podrà presentar dos obres com a màxim. Les obres hauran de ser entregades:

Data: fins el  31 d’ Octubre de 2024

Lloc: Local Social de l'Associació Cultural Amics de Vinaros, en carrer Careró 53. 12500 Vinaròs.

Horari: de 10’00  a 13 hores

Dies de la setmana: Dimarts a Divendres ambdós inclusivament

Mitjà: Personalment, o per qualsevol tipus de transport.

 Exposició

Les obres seleccionades seran exposades durant el període que es determina per l'entitat organitzadora del Certamen i en un lloc adequat.

 

S'editarà un catàleg fotogràfic digital de totes les obres presentades amb especial èmfasi de les seleccionades. Catàleg que serà remés en format CD a tots els participants.

 Premis

Es fixen els següents premis que podran declarar-se deserts i l'import dels quals està subjecte als impostos i retencions d'acord amb el que establix la legislació vigent.

 

1r - Un premi de 3000 euros i estatueta original de José Còrdoba, a més se'ls atorgarà el corresponent certificat d'haver resultat guanyador.

 

El jurat, a més del primer i únic premi, podrà atorgar totes les mencions que considere necessàries basant-se en la qualitat de les obres, lliurant el corresponent certificat de la menció. Aquestes mencions no tenen cap dotació econòmica.

 

 

 Participants i Premiats

 

L'obra premiada amb el PRIMER PREMI passarà a ser, a tots els efectes, propietat de l'entitat organitzadora del Certamen. Al seu dia, les obres guanyadores, junt amb els fons que es decidisquen, propietat de l'Associació, podran depositar-se en un futur Museu Municipal, si este reunira la condicions adequades segons el parer de la Junta de Govern de l’Associació del moment.

 

Els guardonats tindran l'obligació d'assistir al sopar de gala que tindrà lloc el 29 de novembre del 2024 en Vinaròs on es procedirà a l'entrega dels premis.

 

 

Jurat

 

El jurat estarà compost per importants personalitats de l'àmbit de la Cultura i de l'Art., un representant de la Diputació i un de l'Associació Amics de Vinaròs, que defensarà el vot del soci. Aquest vot social se obtindrà mitjançant votació efectuada en el lloc d’exposició de les obres els dies anteriors a la visita del jurat.  La decisió del jurat serà inapel·lable. La resolució es farà pública i els guanyadors seran informats DIRECTAMENT. La resta de participants podran conèixer la resolució en els mitjans de comunicació pertinents o en la pàgina Web de l'Associació www.amicsdevinaros.com

Disposicions generals

L'organització del Certamen proporcionarà un justificant a cada un dels participants en el moment d'entrega, o recepció de les obres. La seua presentació serà indispensable per a la seua devolució. Si per entregar l’obra concursant s’ha optat per una agència de transport serà vàlida justificant d’entrega de la mateixa.

 Les despeses de transport en l'enviament i devolució de les obres corren per compte i risc dels concursants.

 Els organitzadors del Certamen posaran la màxima atenció en la protecció de les obres rebudes, però declina tota responsabilitat per pèrdues, danys, robatoris o qualsevol acte aliè a la seua voluntat que es puga produir durant el transport, exhibició o devolució.

 A cada participant se li expedirà un certificat indicant la seua participació en el Certamen, si les seues obres han sigut seleccionades i si han sigut finalistes.

  Les assegurances que volgueren efectuar-se seran per compte de cada un dels participants.

 Del retir i devolució de les obres

Les obres no premiades podran ser retirades pels seus autors o persona delegada per mitjà de la seua corresponent acreditació en el mateix lloc en què es van presentar  i idèntic horari.

 S’estableix un termini de trenta dies, a partir de la resolució del certamen, per a la retirada de l'obra. En cas contrari s'entendrà que l'autor renuncia a qualsevol dret sobre l'obra i que ha sigut donada a l'organització del certamen.

 Quan l'autor així ho sol·licite, expressament per escrit i havent remés el resguard-justificant corresponent, se li tornarà l'obra convenientment embalada pel sistema que l'indique a ports a pagar a destinació i amb gastos a càrrec seu.

 Identificació de les obres i documentació

Les pintures hauran de ser identificades amb el tema o títol de l'obra al dors. No s'han de firmar els quadros per a major transparència del procés de selecció.

Les obres que es presenten hauran d'anar acompanyades en sobre tancat i rubricat contenint:

  • nom i cognoms
  • fotocòpia del DNI
  • Domicili postal
  • Telèfon de contacte i/o correu electrònic
  • Títol o lema de l'obra
  • Currículum del concursant
  • Fotografia en suport digital de l'obra presentada

               El guanyador d'un certamen no podrà concórrer als dos següents de què haja sigut  premiat.

             Aquells participants que decidisquen participar  des de fora del continent europeu poden remetre les obres sense el suport mencionat en la base núm.3

 El fet de concursar suposa la total acceptació d'estes bases, quedant el jurat facultat per a dirimir qualsevol eventualitat no prevista en elles, I UNA VEGADA DISSOLT ESTE, La Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs.