Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

VII CERTAMEN BORRAS JARQUE 2015

 

 

Guanyador: "EL MITE DEL LIBERALISME A VINARÒS"

 

de MARIAN FONELLOSA TORRES

 

 

 

 

 

 

 

Imatge: © Museu del Louvre.

 

 

 

Finalitzat el termini de presentació d'obres, s'han rebut i admés al Certamen les següents:

 

1. El mite del liberalisme a Vinaròs: construcció, consolidació i pervivència.

 

2. Societat Musical "La Alianza". Crònica de 100 anys (1907-2007) 

 

 

COMUNICAT

 

REACTIVAT GRÀCIES AL MICROMECENATGE

 

S'ÀMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OBRES FINS AL 20 DE SETEMBRE, PER A COMPENSAR ELS DIES QUE HA ESTAT SUSPESA PROVISIONALMENT LA CONVOCATÒRIA.

INFORMACIÓ FINAL

Volem mostrar l'agraïment de la Junta i de tota l'Associació a mes de cent persones o empreses que han recolzat esta iniciativa i que faran possible, gràcies al seu patrocini, que el Premi d'Investigació del nostre poble, un any més, es faça possible amb la dignitat que requerix tot el que fa referència a la nostra cultura, història i indentidad. En este sentit i gràcies a l'extraordinari resultat del MICROMECENATGE, el VII PREMI D'INVETIGACIÓN HISTÒRICA BORRÁS JARQUE, tindrà en l'edició d'enguany 103 patrocinadors.

 

L'IMPORT INGRESSAT EN EL COMPTE HA SIGUT DE 2.990 EUROS, a més de diverses participacions en treballs i materials que seran valorats i comptabilitzats en el moment que s'utilitzen.

 

Basant-nos en el pressupost que tenim, esta xifra cobrix tots els gastos que comporten l'adjudicació i l'entrega del premi, considerant que de l'estatueta del Premi es fa càrrec l'Ajuntament. Quedant un romanent favorable de 760 euros.

 

I atés que s'han presentat dos treballs d'Investigació al Certamen d'enguany, ESPEREM L'OPINIÓ DEL JURAT, per a considerar plantejar-nos la possibilitat d'utilitzar este romanent i fer una doble publicació l'any que ve.

 

Els patrocinadors rebran en els pròxims dies el rebut que certifica la seua aportació als efectes fiscals de la desgravació que els corresponga. Relació que també es presentarà a Hisenda immediatament.

 

En l'edició del llibre premiat, figurarà per orde alfabètic la relació nominal, sense import, de tots els patrocinadors i a cada un d'ells, se li entregarà un llibre personalitzat amb un "ex libris" on figurarà el seu nom.

RELACIÓ NOMINAL PATROCINADORS BORRAS JARQUE 2015

PATROCINADORS BORRAS JARQUE 2015.xlsx
Tabla de Microsoft Excel [13.3 KB]

 

ENTREVISTA ES LA MAÑANA DE RADIO VORAMAR A JOSE LUIS PASCUAL

 

Clicar sobre la imatge

 

ENTREVISTA SER MAESTRAT A JOSE LUIS PASCUAL I FERNANDO ROMILLO

 

CLICAR SOBRE LA IMATGE

MICROMECENATGE,  (crowDfunding)  és la cooperació col·lectiva duta a terme per persones que realitzen un projecte per a aconseguir els diners necessaris.

Esta és l'opció que opta l'Associació, per aconseguir la pervivència en la necessària dignitat que requereix  el Premi d'Investigacio Històrica J.M. Borrás Jarque sobre el nostre poble, a partir del moment en què l'Ajuntament de la nostra ciutat renúncia al patrocini del mateix.

 

Baix el lema de “Sóc patrocinador del Borràs Jarque s'obri un compte en la Caixa Rural de Vinaròs on poden ingressar-se sense cap limitació, la quantitat que cada un decidisca amb eixa  única i exclusiva finalitat i amb les condicions següents:

 

Compte d'Ingrés: ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE VINAROS - Patrocini Premi Borrás Jarque

Compte núm.  ES53 3174 5899 9320 42544029 Caixa Rural de Vinaròs

Ordenant:  Nom, cognoms i NIF o DNI del patrocinador.

Concepte: "Sóc patrocinador del Borràs Jarque

 

CONVOCATÒRIA VII Premi d'investigació històrica

“JOSE MANUEL BORRAS JARQUE” (EDICIÓ 2015)

 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs, atenent a les finalitats per a les que va ser constituïda, es planteja com un dels seus objectius més rellevants el suport de la investigació sobre la història, les humanitats i les ciències socials de Vinaròs  des d'una doble perspectiva: el desenrotllament i publicació d'investigacions avançades en eixe camp i el  suport i reconeixement als investigadors.

De amb estos objectius, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, en col·laboració i amb el finançament de l'Ajuntament de Vinaròs convoca el  Premi d'Investigació Històrica J.M. Borràs Jarque  V edició de conformitat amb les següents

OBJECTIU:

L'objectiu de la present convocatòria és la promoció especifica de la investigació científica desenrotllada per investigadors que desitgen  dur a terme un projecte d'investigació la temàtica del qual estiga relacionada preferentment  amb la història de Vinaròs, en el camp de les humanitats o ciències socials

FINALITAT:

El premi estarà destinat per a recolzar i publicar  els treballs d'investigació ja realitzats. Els TREBALLS d'investigació presentats a esta convocatòria hauran de versar sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTORICO-HUMANÍSTICA RELATIVA A VINAROS. El jurat del premi Borràs Jarque, escollirà aquells treballs  que han de ser publicats.

 

BASES

BASE 1a: CONVOCATÒRIA

Es convoca el Premi de Projectes d'Investigació HistoricoHumanística  José Manuel Borrás Jarque,  7ena edició,  que s'atorgarà el 27 de novembre del 2015.

BASE 2a: ASPIRANTS.

Podran concórrer a la seua obtenció, persones individuals o equips d'investigació, i en este cas haurà d'existir un responsable o director del treball.

Una mateixa persona no podrà participar en més d'un treball presentat.

Els membres del jurat no podran presentar-se al premi.

BASE 3r: TEMES DE LA CONVOCATÒRIA

Els TREBALLS d'investigació susceptibles de ser publicats  hauran de versar, en esta convocatòria, sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTÒRICA- HUMANISTICA  O DE LES CIÈNCIES SOCIALS RELATIVES A VINAROS.

BASE.4      CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS:

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats, ni publicats amb anterioritat.

BASE 5a: TERMINI DEPRESENTACION

L'entrega  dels TREBALLS podrà fer-se personalment o per correu a l'adreça postal: Associació Cultural Amics de Vinaròs. Carrer Sant Ramon, 11. Apt. de Correus 262. 1500 Vinaròs. Castelló, no mes tard del dia 30  d'agost  del 2015.

BASE 6é: DOCUMENTS A PRESENTAR

Per a la participació en la present convocatòria l'autor haurà de presentar la documentació següent:

Es presentarà en sobre tancat, en l'exterior del qual s'indicara:

Títol del Treball.

Dins del citat sobre s'inseriran dos sobres més amb el contingut següent:

         SOBRE NÚMERO 1:

 • Treball d'investigació complet en CINC EXEMPLARS IMPRESOS del treball final que considera ha de ser publicat en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i un interliniat de 1’5. La seua extensió màxima no excedirà en cap cas les 300 pàgines, inclosos índex, il·lustracions i bibliografia.
 • Memòria del treball  presentat on s’explicarà el seu origen,  objectius, desenrotllament, conclusions, metodologia del treball, fonts i bibliografia completa utilitzada. Amb una extensió màxima de 8 pàgines.

SOBRE NÚMERO 2:

En l'exterior del mateix s’indicarà el títol del treball i contindrà:

 • Curriculum vitae de l'autor responsable del projecte.
 • Fotocòpia del D.N.I, d'autor/autors del treball
 • Declaració jurada/ certificació de l'investigador o grup d'investigadors  del caràcter original i inèdit del treball presentat.
 • Adreça postal, telèfon de contacte i e-mail.
 •  1 CD o suport USB amb el treball íntegre a publicar.

BASE 7é.       DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PREMI.

El premi tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que serà  aplicat  íntegrament per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs  en l'edició i publicació de l'obra  de la manera següent:

 1. Una única edició mínima de 550 exemplars del treball seleccionat dels quals seran  facilitats gratuïtament:
 2. Un exemplar a cada soci de L‘Associació Cultural Amics de Vinaròs.

50  Exemplars per a la Institució patrocinadora

50 exemplars per a institucions, biblioteques, centres d'ensenyança, entitats culturals, etc.

50 exemplars per a l'autor del treball.

BASE 8é.     JURAT:

L'avaluació del treball serà realitzada per un Jurat Qualificador que valorarà els treballs i atorgarà el premi, podent declarar-se desert si al seu parer  s’estimarà que cap  reuneix els requisits,  nivell científic adequat, o mèrits necessaris

El Jurat estarà compost per cinc personalitats de reconegut prestigi una de les quals representarà a l'Ajuntament, una altra a l’Associació i els tres restants a decidir per la Junta de Govern de l'Associació

BASE 8a.  CRITERIS DE VALORACIÓ:

 • Qualitat, interès científic, originalitat, objectiu, metodologia, etc.
 • Avaluació del treball atenent a l'interès de la Ciutat de Vinaròs.
 • Escrit de forma assequible per a la majoria del públic, sense perdre el punt de vista científic crític del tema desenrotllat.

BASE 9é. RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat es farà pública en la NIT de la Cultura que celebrarà l'Associació el pròxim 27 de novembre del 2015.

BASE 10é.- PUBLICACIÓ

El guanyador es compromet a elaborar un article amb una extensió  màxima de 8 folis en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i interliniat de 1’5, que serà publicat en el Butlletí de l'Associació FONOLL

BASE 11é.   DE L'EDICIÓ

De la 1a edició de l'obra, en paper  o en qualsevol altre format, la totalitat dels drets així com la corresponent publicació pertany i serà efectuada  en exclusiva per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs basant-se íntegrament en la versió digital facilitada per l'autor i havent d'estar conclosa en tot cas abans del 30 de març del 2016.

BASE  12. PROJECTES NO PREMIATS.-

Els treballs que no resulten premiats podran ser retirats pels interessats en el termini de dos mesos a partir del 27 de novembre del 2015. Transcorregut el dit termini els treballs presentats seran destruïts

BASE 13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present convocatòria porta implícita l'acceptació integra de les seues bases i la decisió del Jurat, a què correspondrà resoldre quants dubtes i reclamacions es presenten i una vegada dissolt este a la Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, sent les seues decisions inapel·lables. Així mateix, el Jurat podrà sol·licitar canvis en el protocol presentat per a augmentar la qualitat i/o nivell  del treball seleccionat.