Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

X  CERTAMEN J. M. BORRAS JARQUE D'INVESTIGACIÓ  -  2018

 

 

 

Guanyador: "  EL MEDITERRANEO, UN MAR DE ESPERANZA"

Aproximación a las exportaciones marítimas desde Vinaròs a Valencia (embarcaciones, productos y comerciantes), entre 1626-1650"

 

de ROBERTO BLANES ANDRÉS

OBRES PRESENTADES AL CERTAMEN

 

"EL MEDITERRANEO, UN MAR DE ESPERANZA"Aproximación a las exportaciones marítimas desde Vinaròs a Valencia (embarcaciones, productos y comerciantes), entre 1626-1650"       de ROBERTO BLANES ANDRÉS

............

 

"EL DIARIET DE VINARÒS: 1957-2017. 60 anys d'historia.   de  JORDI AYZA

 

CONVOCATÒRIA DEL 10é Premi d'investigació històrica

“JOSE MANUEL BORRAS JARQUE” (EDICIÓ 2018)

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs, atenent a les finalitats per a les que va ser constituïda, es planteja com un dels seus objectius més rellevants el suport de la investigació sobre la història, les humanitats i les ciències socials de Vinaròs  des d'una doble perspectiva: el desenrotllament i publicació d'investigacions avançades en eixe camp i el  suport i reconeixement als investigadors.

De amb estos objectius, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, en col·laboració i amb el finançament de l'Ajuntament de Vinaròs convoca el  Premi d'Investigació Històrica J.M. Borràs Jarque  V edició de conformitat amb les següents

OBJECTIU:

L'objectiu de la present convocatòria és la promoció especifica de la investigació científica desenrotllada per investigadors que desitgen  dur a terme un projecte d'investigació la temàtica del qual estiga relacionada preferentment  amb la història de Vinaròs, en el camp de les humanitats o ciències socials

FINALITAT:

El premi estarà destinat per a recolzar i publicar  els treballs d'investigació ja realitzats. Els TREBALLS d'investigació presentats a esta convocatòria hauran de versar sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTORICO-HUMANÍSTICA RELATIVA A VINAROS. El jurat del premi Borràs Jarque, escollirà aquells treballs  que han de ser publicats.

BASES:

BASE 1a:    CONVOCATÒRIA

Es convoca el Premi de Projectes d'Investigació Historico-Humanística  José Manuel Borrás Jarque,  10a edició,  que s'atorgarà el 30 de novembre del 2018.

BASE 2a:    ASPIRANTS.

Podran concórrer a la seua obtenció, persones individuals o equips d'investigació, i en este cas haurà d'existir un responsable o director del treball.

Una mateixa persona no podrà participar en més d'un treball presentat.

Els membres del jurat no podran presentar-se al premi.

BASE 3r:    TEMES DE LA CONVOCATÒRIA

Els TREBALLS d'investigació susceptibles de ser publicats  hauran de versar, en esta convocatòria, sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTÒRICA- HUMANISTICA  O DE LES CIÈNCIES SOCIALS RELATIVES A VINAROS.

BASE.4      CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS:

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats, ni publicats amb anterioritat.

BASE 5a:     TERMINI DEPRESENTACION

L'entrega  dels TREBALLS podrà fer-se personalment o per correu a l'adreça postal: Associació Cultural Amics de Vinaròs. Carrer Sant Ramon, 11. Apt. de Correus 262. 1500 Vinaròs. Castelló, no mes tard del dia 30  d’octubre  del 2018.

BASE 6:     DOCUMENTS A PRESENTAR

Per a la participació en la present convocatòria l'autor haurà de presentar la documentació següent:

Es presentarà en sobre tancat, en l'exterior del qual s'indicara:

Títol del Treball.

Dins del citat sobre s'inseriran dos sobres més amb el contingut següent:

         SOBRE NÚMERO 1:

 • Treball d'investigació complet en CINC EXEMPLARS IMPRESOS del treball final que considera ha de ser publicat en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i un interliniat de 1’5. La seua extensió mínima serà de 80 pàgines i la màxima no excedirà en cap cas les 300 pàgines, inclosos índex, il·lustracions i bibliografia.
 • Memòria del treball  presentat on s’explicarà el seu origen,  objectius, desenrotllament, conclusions, metodologia del treball, fonts i bibliografia completa utilitzada. Amb una extensió màxima de 8 pàgines.
 • SOBRE NÚMERO 2:

En l'exterior del mateix s’indicarà el títol del treball i contindrà:

 • Curriculum vitae de l'autor responsable del projecte.
 • Fotocòpia del D.N.I, d'autor/autors del treball
 • Declaració jurada/ certificació de l'investigador o grup d'investigadors  del caràcter original i inèdit del treball presentat.
 • Adreça postal, telèfon de contacte i e-mail.
 •  1 CD o suport USB amb el treball íntegre a publicar.

BASE 7.       DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PREMI.

El premi tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que serà  aplicat  íntegrament per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs  en l'edició i publicació de l'obra  de la manera següent:

 1. Una única edició mínima de 550 exemplars del treball seleccionat dels quals seran  facilitats gratuïtament:
 2. Un exemplar a cada soci de L‘Associació Cultural Amics de Vinaròs.

50  Exemplars per a la Institució patrocinadora

50 exemplars per a institucions, biblioteques, centres d'ensenyança, entitats culturals, etc.

50 exemplars per a l'autor del treball.

Si es donés la circumstància de què el guanyador del premi fos una persona jove (entenent com a jove el criteri que usa la Generalitat Valenciana per al seu Carnet Jove) rebrà 500€ en metàl·lic en  concepte de motivació per a la continuació de les seues investigacions.

BASE 8a.     JURAT:

L'avaluació del treball serà realitzada per un Jurat Qualificador que valorarà els treballs i atorgarà el premi, podent declarar-se desert si al seu parer  s’estimarà que cap  reuneix els requisits,  nivell científic adequat, o mèrits necessaris

El Jurat estarà compost per cinc personalitats de reconegut prestigi una de les quals representarà a l'Ajuntament, una altra a l’Associació i els tres restants a decidir per la Junta de Govern de l'Associació

BASE 9a.      CRITERIS DE VALORACIÓ:

 • Qualitat, interès científic, originalitat, objectiu, metodologia, etc.
 • Avaluació del treball atenent a l'interès de la Ciutat de Vinaròs.
 • Escrit de forma assequible per a la majoria del públic, sense perdre el punt de vista científic crític del tema desenrotllat.
 • BASE 10a.     RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat es farà pública en la NIT de la Cultura que celebrarà l'Associació el pròxim 30 de novembre del 2018.

BASE 11é.-    PUBLICACIÓ

El guanyador es compromet a elaborar un article amb una extensió  màxima de 8 folis en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i interliniat de 1’5, que serà publicat en el Butlletí de l'Associació FONOLL

BASE 12.      DE L'EDICIÓ

De la 1a edició de l'obra, en paper  o en qualsevol altre format, la totalitat dels drets així com la corresponent publicació pertany i serà efectuada  en exclusiva per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs basant-se íntegrament en la versió digital facilitada per l'autor i havent d'estar conclosa en tot cas abans del 30 de març del 2019.

BASE  13. PROJECTES NO PREMIATS.-

Els treballs que no resulten premiats podran ser retirats pels interessats en el termini de dos mesos a partir del 30 de novembre del 2018. Transcorregut el dit termini els treballs presentats seran destruïts

BASE 14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present convocatòria porta implícita l'acceptació integra de les seues bases i la decisió del Jurat, a què correspondrà resoldre quants dubtes i reclamacions es presenten i una vegada dissolt este a la Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, sent les seues decisions inapel·lables. Així mateix, el Jurat podrà sol·licitar canvis en el protocol presentat per a augmentar la qualitat i/o nivell  del treball seleccionat.