Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

GUANYADOR:

 

DAVID GOMEZ DE MORA, amb la seua obra:


" El litoral de Vinaròs i la seua influència geogràfica sobre el territori. Aspectes històrics i geomorfológicos"

Havent conclòs el termini per a la presentació de treballs inèdits d'investigació sobre Vinaròs, reunixen tots els requisits estipulats en les bases, els següents:

 

1.- " El litoral de Vinaròs i la seua influència geogràfica sobre el territori. Aspectes històrics i geomorfológicos"


2.- "Historia de la societat musical L'Alianza"

CONVOCATÒRIA DEL V. Premi d'investigació històrica “JOSE MANUEL BORRAS JARQUE” (EDICIÓ 2013)

 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs, atenent a les finalitats per a les que va ser constituïda, es planteja com un dels seus objectius més rellevants el suport de la investigació sobre la història, les humanitats i les ciències socials de Vinaròs des d'una doble perspectiva: el desenrotllament i publicació d'investigacions avançades en eixe camp i el suport i reconeixement als investigadors.

De amb estos objectius, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, en col·laboració i amb el finançament de l'Ajuntament de Vinaròs convoca el Premi d'Investigació Històrica J.M. Borràs Jarque V edició de conformitat amb les següents

 

OBJECTIU:

L'objectiu de la present convocatòria és la promoció especifica de la investigació científica desenrotllada per investigadors que desitgen dur a terme un projecte d'investigació la temàtica del qual estiga relacionada preferentment amb la història de Vinaròs, en el camp de les humanitats o ciències socials.

 

FINALITAT:

El premi estarà destinat per a recolzar i publicar els treballs d'investigació ja realitzats. Els TREBALLS d'investigació presentats a esta convocatòria hauran de versar sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTORICO-HUMANÍSTICA RELATIVA A VINAROS. El jurat del premi Borràs Jarque, escollirà aquells treballs que han de ser publicats.

 

BASES

 

BASE 1a: CONVOCATÒRIA

Es convoca el Premi de Projectes d'Investigació Historico-Humanística José Manuel Borrás Jarque, 5ena Edició, que s'atorgarà el 29 de novembre del 2013.

 

BASE 2a: ASPIRANTS.

Podran concórrer a la seua obtenció, persones individuals o equips d'investigació, i en este cas haurà d'existir un responsable o director del treball.

Una mateixa persona no podrà participar en més d'un treball presentat.

Els membres del jurat no podran presentar-se al premi.

 

BASE 3r: TEMES DE LA CONVOCATÒRIA

Els TREBALLS d'investigació susceptibles de ser publicats hauran de versar, en esta convocatòria, sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTÒRICA- HUMANISTICA O DE LES CIÈNCIES SOCIALS RELATIVES A VINAROS.

 

BASE.4     CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS:

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats, ni publicats amb anterioritat.

 

BASE 5a: TERMINI DE PRESENTACIO

L'entrega dels TREBALLS podrà fer-se personalment o per correu a l'adreça postal: Associació Cultural Amics de Vinaròs. Carrer Sant Ramon, 11. Apt. de Correus 262. 1500 Vinaròs. Castelló, no mes tard del dia 30 d'agost del 2013.

 

BASE 6: DOCUMENTS A PRESENTAR

Per a la participació en la present convocatòria l'autor haurà de presentar la documentació següent:

Es presentarà en sobre tancat, en l'exterior del qual s'indicara:

 

Títol del Treball.

 

Dins del citat sobre s'inseriran dos sobres més amb el contingut següent:

 

            SOBRE NÚMERO 1:

 • Treball d'investigació complet en CINC EXEMPLARS IMPRESOS del treball final que considera ha de ser publicat en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts. La seua extensió màxima no excedirà en cap cas les 300 pàgines, inclosos índex, il·lustracions i bibliografia.
 • Memòria del treball presentat on s’explicarà el seu origen, objectius, desenrotllament, conclusions, metodologia del treball, fonts i bibliografia completa utilitzada. Amb una extensió màxima de 8 pàgines.
 •  

SOBRE NÚMERO 2:

En l'exterior del mateix s’indicarà el títol del treball i contindrà:

 • Curriculum vitae de l'autor responsable del projecte.
 • Fotocòpia del D.N.I, d'autor/autors del treball
 • Declaració jurada/ certificació de l'investigador o grup d'investigadors del caràcter original i inèdit del treball presentat.
 • Adreça postal, telèfon de contacte i e-mail.
 • 1 CD o suport USB amb el treball íntegre a publicar.

 

BASE 6.         DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PREMI.

El premi tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que serà aplicat íntegrament per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs en l'edició i publicació de l'obra de la manera següent:

 1. Una única edició mínima de 550 exemplars del treball seleccionat dels quals seran facilitats gratuïtament:
 2. Un exemplar a cada soci de L‘Associació Cultural Amics de Vinaròs.

50 Exemplars per a la Institució patrocinadora

50 exemplars per a institucions, biblioteques, centres d'ensenyança, entitats culturals, etc.

50 exemplars per a l'autor del treball.

 

BASE 7a.      JURAT:

L'avaluació del treball serà realitzada per un Jurat Qualificador que valorarà els treballs i atorgarà el premi, podent declarar-se desert si al seu parer s’estimarà que cap reunix els requisits, nivell científic adequat, o mèrits necessaris

El Jurat estarà compost per cinc personalitats de reconegut prestigi una de les quals representarà a l'Ajuntament, una altra a l’Associació i els tres restants a decidir per la Junta de Govern de l'Associació.

 

BASE 8a. CRITERIS DE VALORACIÓ:

 • Qualitat, interès científic, originalitat, objectiu, metodologia, etc.
 • Avaluació del treball atenent a l'interès de la Ciutat de Vinaròs.
 • Escrit de forma assequible per a la majoria del públic, sense perdre el punt de vista científic crític del tema desenrotllat.

 

BASE 9é. RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat es farà pública en la NIT de la Cultura que celebrarà l'Associació el pròxim 29 de novembre del 2013.

 

BASE 10a.- PUBLICACIÓ

El guanyador es compromet a elaborar un article amb una extensió màxima de 8 folis en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts que serà publicat en el Butlletí de l'Associació FONOLL.

 

BASE 11é.   DE L'EDICIÓ

De la 1a edició de l'obra, en paper o en qualsevol altre format, la totalitat dels drets així com la corresponent publicació pertany i serà efectuada en exclusiva per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs basant-se íntegrament en la versió digital facilitada per l'autor i havent d'estar conclosa en tot cas abans del 30 de març del 2014.

 

BASE 12. PROJECTES NO PREMIATS

Els treballs que no resulten premiats podran ser retirats pels interessats en el termini de dos mesos a partir del 29 de novembre del 2013 Transcorregut el dit termini els treballs presentats seran destruïts.

 

BASE 13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present convocatòria porta implícita l'acceptació integra de les seues bases i la decisió del Jurat, a què correspondrà resoldre quants dubtes i reclamacions es presenten i una vegada dissolt a la Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, sent les seues decisions inapel·lables. Així mateix, el Jurat podrà sol·licitar canvis en el protocol presentat per a augmentar la qualitat i/o nivell del treball seleccionat.