Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

GUANYADOR del V Certamen Internacional d'Aquarel·la Puig Roda:


BICICLETES DE TARDOR de Laurentino Martí Badenes 

CATÀLEG DIGITAL

 

 

1

CIRCUS

2

ESPERANDO LAS REGATAS

3

GRISES EN LA ALBUFERA

4

DESEO

5

ELECCION 3-54

6

TRABAJOS

7

NIÑO DEL SUR SOÑANDO SU NORTE

8

AMANECER EN UNA PLAYA DE CS.

9

LLUVIA SOBRE EL ASFALTO

10

RECUERDOS

11

PAISAJE INDUSTRIAL

12

WINTER LANDSCAP

13

CAFÉ Y CONFIDENCIAS

14

LOS OTROS

15

FILA DE EMBARQUE

16

ELEMENTOS URBANOS

17

ENTRE RECORDS I SILENCIES

18

VENECIA

19

PAISAJE

20

TOMA 5

21

PESCANDO ILUSIONES

22

ACONPAÑANTES

23

LA MASCARA DEL MURCIELAGO

24

URBANO

25

ESCLAT

26

GREG BYRNE

27

POMES I FLORS

28

POMES

29

EVOLUCION TROPICAL

30

CREACION

31

VITRAL IV. LUZ Y COLOR

32

PAISAJES ST

33

CRISTALES EN LA HIERBA

34

APENAS SOMBRAS

35

OLEAJE

36

EL JUEGO EN LA CALLE

37

LA ESPERA

38

PLAYA

39

BICICLETES DE TARDOR - Guanyador

40

FLORES - ACUARELA SIN NOMBRE

41

PAITSATJE DE VINAROS

42

VITRALL

43

SUBTILESA

Certamen Internacional d'aquarel·la, denominat Gabriel Puig Roda en consideració al nostre pintor més internacional ,a l'homenatge del qual s'uneix la Diputació Provincial de Castelló fent-se càrrec del patrocini d'este premi, que serà dictat i s'entregarà al guanyador, el marc del Sopar DE LA CULTURA: “Nit dels lletres i de l'art” que celebrarà l'Associació el 29 de novembre de 2013-, i tot això d'acord amb les bases següents:

 

BASES Ve. CONCURS INTERNACIONAL D'AQUAREL·LA, “.GABRIEL PUIG RODA"

 

Organitza: Associació Cultural Amics de Vinaròs

Patrocina: Exc. Diputació de Castelló

 

1. Participants

Podran participar pintors de qualsevol nacionalitat.

 

2. Tècniques i tema

El tema serà lliure i original. L'obra no haurà sigut PREMIADA anteriorment en cap altre certamen.

 

3. Grandària i embalatge

Les mesures seran aproximadament de 70x50 mínim i 100 x 70 màxim. No seran admeses les que estiguen protegides per un vidre. Les obres es presentaran sobre un suport que garantisca el seu maneig i conservació, enquadrades en un llistó de fusta o metall llis de 2 a 3 centímetres de grossària. Així mateix l'obra haurà de remetre's en un embalatge resistent que impedisca el possible deteriorament de l'obra i puga ser utilitzat per a la seua devolució.

 

4. Modalitats

Cada artista podrà presentar dos obres com a màxim. Les obres hauran de ser entregades:

Data: abans del 19 d'octubre de 2013

Lloc: Local Social de l'Associació Cultural Amics de Vinaros, en carrer S. Ramón, núm. 13. 12500 Vinaròs.

Horari: de 9 a 13 hores

Dies de la setmana: Dimarts a Divendres ambdós inclusivament

Mitjà: Personalment, o per qualsevol tipus de transport.

 

5. Exposició

Les obres seleccionades seran exposades durant el període que es determine per l'entitat organitzadora del Certamen i en un lloc adequat.

 

S'editarà un catàleg fotogràfic digital de totes les obres presentades amb especial èmfasi de les seleccionades. Catàleg que serà remés en format CD a tots els participants.

 

6. Premis

Es fixen els següents premis que podran declarar-se deserts i l'import dels quals està subjecte als impostos i retencions d'acord amb el que establix la legislació vigent.

 

1r - Un premi de 2.500 euros i estatueta original de José Còrdoba, a més se'ls atorgarà el corresponent certificat d'haver resultat guanyador.

 

El jurat, a més del primer i únic premi, podrà atorgar totes les mencions que considere necessàries basant-se en la qualitat de les obres, lliurant el corresponent certificat de la menció.

 

 

7. Participants i Premiats

L'obra premiada amb el PRIMER PREMI passarà a ser, a tots els efectes, propietat de l'entitat organitzadora del Certamen, Al seu dia, les obres guanyadores, junt amb els fons que es decidisquen, propietat de l'Associació, podran depositar-se en un futur Museu Municipal, si este reunira la condicions adequades segons el parer de la Junta de Govern de l’Associació del moment.

 

Els guardonats tindran l'obligació d'assistir al sopar de gala que tindrà lloc el 29 novembre del 2013 en Vinaròs on es procedirà a l'entrega dels premis.

 

8. Jurat

El jurat estarà compost per importants personalitats de l'àmbit de la Cultura i de l'Art., un representant de la Diputació i un de l'Associació Amics de Vinaròs, que defensarà el vot del soci. La decisió del jurat serà inapel·lable. La resolució es farà pública i els guanyadors seran informats DIRECTAMENT. La resta de participants podran conèixer la resolució en els mitjans de comunicació pertinents o en la pàgina Web de l'Associació www.amicsdevinaros.com així com el desenvolupament diari del premi en amicsdevinaros.blogspot.com

 

9. Disposicions generals

L'organització del Certamen proporcionarà un justificant a cada un dels participants en el moment d'entrega, o recepció de les obres. La seua presentació serà indispensable per a la seua devolució.

 

Els gastos de transport en l'enviament i devolució de les obres corren per compte i risc dels concursants.

 

Els organitzadors del Certamen posaran la màxima atenció en la protecció de les obres rebudes, però declina tota responsabilitat per pèrdues, danys, robatoris o qualsevol acte alié a la seua voluntat que es puga produir durant el transport, exhibició o devolució.

 

A cada participant se li expedirà un certificat indicant la seua participació en el Certamen, si les seues obres han sigut seleccionades i si han sigut finalistes.

 

Les assegurances que volgueren efectuar-se seran per compte de cada un dels participants.

 

10. Del retir i devolució de les obres

Les obres no premiades podran ser retirades pels seus autors o persona delegada per mitjà de la seua corresponent acreditació en el mateix lloc en què es van presentar i idèntic horari.

 

S'establix un termini de seixanta dies, a partir de la resolució del certamen, per a la retirada de l'obra. En cas contrari s'entendrà que l'autor renuncia a qualsevol dret sobre l'obra i que ha sigut donada a l'organització del certamen

Quan l'autor així ho sol·licite, expressament per escrit i havent remés el resguard-justificant corresponent, se li tornarà l'obra convenientment embalada pel sistema que l'indique a ports a pagar a destinació i amb gastos a càrrec seu.

 

11. Identificació de les obres i documentació

Les pintures hauran de ser identificades amb el tema o títol de l'obra al dors. No s'han de firmar els quadros per a major transparència del procés de selecció.

Les obres que es presenten hauran d'anar acompanyades en sobre tancat i rubricat contenint:

nom i cognoms

fotocòpia del DNI o equivalent

Domicili postal

Telèfon de contacte o correu electrònic

Títol o lema de l'obra

Currículum del concursant

Fotografia en suport digital de l'obra presentada

 

El guanyador d'un certamen no podrà concórrer als tres següents de què haja sigut premiat.

Aquells participants que residisquen de fora del continent europeu poden remetre les obres sense el suport mencionat en la base núm.3

 

El fet de concursar suposa la total acceptació d'estes, quedant el jurat facultat per a dirimir qualsevol eventualitat no prevista en elles, I UNA VEGADA DISSOLT ESTE, LA Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs.