Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

OBJECTIUS

- Mirar pel desenvolupament i la prosperitat de la nostra cultura en cadascun dels seus àmbits.

- Organitzar trobades literàries i artístiques amb caràcter social i públic.

- Organitzar i fer excursions cientificoliteràries i artístiques per estudiar i per donar a conèixer les antiguitats, monuments, obres d’art i tot allò que sigui interessant per a la corporació.

- Publicar els treballs de l’associació i fer tot allò que es cregui convenient per aconseguir els nostres objectius.

- Trametre els informes que la gent o les entitats demanin, sempre que tinguin relació amb els objectius de l’associació.

- Gestionar amb les autoritats i les corporacions, quan es cregui convenient, la protecció dels projectes iniciats per l’associació, conseqüentment amb els seus objectius, quan no es pugui dur a terme per la mateixa associació.