Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

CAMPANYA D'EXCAVACIÓ 2016

SOLICITUD BIC PER A POBLAT IBÈRIC

Dissabte 13 d’agost 2016

Visita cultural “Campanya 2016 d’excavació al Puig de la Misericòrdia” a càrrec d’Arturo Oliver, Cap d’arqueologia de la Diputació de Castelló.
 

VÍDEO DE LA VISITA

CAMPAÑA D'EXCAVACIÓ 2016

DIVENDRES, 22 DE JULIOL.- 

RESUM FINAL

Després de les tres setmanes de treball s'ha donat per finalitzada la campanya d'excavació del present  any. Una campanya de gran interés degut als bons resultats que ha proporcionat, perquè han superat les perspectives inicia'ls.

Així s'ha localitzat una estratigrafia que supera els dos metres i mig, quan es considerava que podia aconseguir un màxim de metre i mig. Això ha impedit que no s'haja pogut excavar fins al final, per la qual cosa s'ha deixat l'excavació del nivell d'ocupació de la primera fase de l'assentament per a l'any que ve. D'altra banda cal indicar que l'excavació ha proporcionat un bon nombre de restes de diferent tipus, que després del seu estudi permetrà saber quina funció tenia el departament excavat, encara que tot pareix indicar que l'activitat que es realitzava en l'esta en relació amb la transformació i magatzematge de productes agrícoles.

 

Tot això obligara a replantejar per a un futur immediat els treballs d'excavació que donada la singularitat del jaciment haurien de replantejar-se seriosament.

                                           
A més de l'excavació en la fortificació s'ha procedit a la realització d'un sondeig de prospecció en la vessant oest, prop de la carretera d'accés a l'ermita, sondeig que ha donat com resultat la identificació d'estructures arquitectòniques  noves hasta ara, que indiquen la gran extensió que té l'assentament ibèric, encara que a causa de la falta de ceràmiques , per el momento, no s'han pogut datar amb exactitud estes parets.

Amb el que estem també en unes hipòtesis de grandària i importància molt superiors a les que fins a este moment es plantejaven.

DIMECRES, 20 DE JULIOL.- 

 

L'excavació s'ha anat centrant en una part de l'àmbit nord-oest de la fortificació, on s'ha arribat a una profunditat de dos metres sense arribar al final, al paviment de la dependència.

Esta dependència sembla ser es tracta d'un edifici de dos plantes construïdes pràcticament integrament amb maçoneria, exceptuant la compartimentació interior realitzada amb toves i fang, el mateix que el sostre que és fang i calç sobre bigues de fusta. Les parets, almenys de la planta baixa, estan arrebossades amb fang i calç, sobre les quals s'han donat capes de color (blanc, gris i ataronjat).

La gran quantitat de material constructiu ha obligat a replantejar-se la excavació, així com les troballes ceràmiques que cada vegada han sigut més abundants. Estes troballes són especialment ceràmica a mà, ceràmica fenícia i restes de grans recipients fets amb fang poc cuit, els quals es trobaven en la habitació del pis superior.

S'han localitzat gran quantitat de carbons, els quals després de ser analitzats podrà saber-se a quina espècie vegetal pertanyen i reconstruir el paisatge de la zona en època ibèrica. Destaca la poca presència de fauna el que unit al tipus de material localitzat pot indicar que s'està davant d'un espai de producció, segurament relacionat amb la teixidura.

Estos últims dies s'ha començat a netejar i classificar el material trobat, el qual presenta una cronologia del segle II a.C. i de principis del segle VI a.C.

DIMARTS, 19 DE JULIOL.- 

DIVENDRES, 15 DE JULIOL.- 

Després d'haver extret 1,50 m de farcit de pedres i terres que es va fer en el segle II aC, s'ha arribat al nivell d'afonament de la fortificació. En el s'han identificat les restes de lluït i estructures arquitectòniques fetes amb fang i calç, tot això completament destruït. Dins d'este nivell d'afonament s'ha localitzat un depòsit de 25 peses de teles. Són els contrapesos de ceràmica que tensaven els ordits durant el procés del teixit. També s'ha localitzat  una gran peça de fusta cremada que ha singut consolidada per a procedir al seu estudi en el laboratori i després de l'estudi corresponent veure si podria correspondre a les restes de teler.

S'han trobat abundants fragments de carbó, així com llavors, la qual cosa permetrà després del seu estudi saber que vegetació existia en l'entorn del jaciment. L'estudi de les empremtes que han deixat en els elements de construcció els vegetals, permetran també conéixer la vegetació del moment.

Continuen localitzant diferents murs que demostren la cada vegada més complexa estructura arquitectònica.

 

DIJOUS, 14 DE JULIOL.- 

DIMARTS, 12 DE JULIOL.-

Continuen les excavacions en el Puig de la Misericòrdia on s'ha retirat el farcit que es va realitzar per a l'aferrament de la construcció de la casa del segle II aC.

S'està arribant per tant als nivells d'ocupació del segle VI aC, i comença a localitzar-se la ceràmica d'esta època i a distingir-se les parets que van ser reaprofitades de les que van ser construïdes novament.

Destaca la gran quantitat de lluïts que s'han localitzat en el nivell de farcit, també s'ha localitzat una zona on el lluït encara es troba en el seu lloc.

S'han delimitat dos departaments del segle VI aC que són en els que s'estan treballant per a arribar al paviment dels mateixos.

De moment les troballes són escasses, destacant la gran quantitat de ceràmica feta a mà, la qual cosa indica un conjunt de ceràmiques de l'inici de la Cultura Ibèrica.

També es troben abundants carbons que permetran conéixer que espècies d'arbres havien, i per tant l'entorn paisatgista o de l'assentament.

DILLUNS, 11 DE JULIOL.- 

L'edifici del segle II aC identificat i que es construïsc sobre les restes de la fortificació del segle VI aC previ aterrassament de la superfície, tenia la seua entrada a través d'una rampa que ocupava la zona on es trobava l'escala del mirador.

Passava per un corredor que aprofitava parets de la fortificació. Girava en direcció sud 90 graus, en la cantó del qual pareix que hi havia una xicoteta torre.

L'espai central que es dirigia cap al sud tenia una amplària de 1'70 m'i al s'obrien almenys tres departaments per banda.

La paret posterior d'estos departaments que servien d'habitació i almacén,cerraban tot el contorn, formant una construcció tancada per si mateixa.

La construcció estava feta amb un sòcol de maçoneria i continuada possiblement amb paret de fang a manera de tàpia. La sostrada seria plana. 

El conjunt faria la impressió d'un xicotet recinte fortificat en la cima del tossal, sobre l'altern que havien format les restes de la fortificació anterior.

DISSABTE, 9 DE JULIOL.- 

DIVENDRES, 8 DE JULIOL.- 

DIJOUS, 7 DE JULIOL.- 

Dilluns passat dia 4 va donar començament la campanya d'excavació en el Puig de la Misericòrdia, amb la participació d'estudiants de les universitats de València, Barcelona, UNED, Castelló, així com els arqueòlegs de la Diputació de Castelló. La campanya està finançada per l'Ajuntament de Vinaros.

En els dos primers dies es va procedir a retirar la terra que havia quedat dels treballs que es van fer en el passat mes de març, en els quals es va llevar la terra que cobria les estructures arquitectòniques que s'havien excavat en la campanya de 1990, per a això va fer faltar cobrir la torre que s'excave el passat any, cobriment que s'ha retirat estos dies. El dimecres es va iniciar l'excavació de l'edifici del segle II aC que es construïsc damunt de la fortificació del segle VI aC. Este edifici que al llarg dels aproximadament cinquanta anys va estar en funcionament va tindre una sèrie de reformes que es van detectant en les excavacions. 

L'edifici pertany a la colonització agrícola que la zona va patir després de la II Guerra Púnica, moment en què Roma, la vencedora de la contesa va repartir les terres als legionaris que havien participat en ella, i a les famílies patrícies romanes que van recolzar econòmicament la guerra. Això va portar a la construcció d'edificis a manera de les actuals masies que es van dedicar a l'explotació de les noves terres i l'edifici de Vinaròs pertany a este tipus d'assentament rural.

DILLUNS, 4 DE JULIOL .-  HAN COMENÇAT ELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ QUE DURARAN TRES SETMANES

Intervenció en el Poblat Ibèric.        FEBRER-MARÇ  2016

 

Amb la col·laboració del Regidor d'Agricultura i Medi ambient i el taller ocupacional de l'Ermita, sota la direcció del Servici d'Arqueologia de la Diputació provincial s'esta procedint al buidatge de terra i grava que cobrix el poblat ibèric en el que era la base de la creu.

Això farà possible deixar el camí expedit perquè en la pròxima campanya d'excavació es puga treballar directament i des del primer moment en les restes ibèriques.

Així mateix al netejar la vessant sud del poblat s'han detectat uns alineaments de pedres treballades. Probablement en el seu moment hauran de fer-se tastos en eixa vessant perquè cap la hipòtesi que el poblat tinguera una major grandària de què fins ara es considerava.