Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

CAMPANYA D'EXSCAVACIÓ 2019

RESUM

En la campanya d'excavació d'enguany que s'ha desenrotllat entre l'1 i el 19 de juliol, s'ha tret a la llum una àmplia extensió de l'edifici del segle VI a.C. que conforma el jaciment. A causa de la inestabilitat dels murs que es van localitzant s'ha preferit no passar dels nivells d'esta sexta centúria per a no deixar el mur completament descobert amb el perill d'afonament, tal com ha ocorregut en la zona excavada l'any passat. Per tant, l'excavació dels nivells més antics del jaciment es deixen per a quan es troben les estructures consolidades i no pose en risc la conservació general del jaciment. L'obrir l'excavació en extensió ha permés conéixer millor com s'estructura l'edifici, la qual cosa ha ajudat molt també la localització de l'entrada a l'edifici.

L'espai d'accés donava pas a un gran departament de què tan sols s'ha excavat una xicoteta part i a un corredor a través del qual s'arribava a la resta de dependències.

Quant als materials les ceràmiques localitzades han sigut molt variades, encara que cal indicar també que molt fragmentades. Com és d'esperar s'han trobat ceràmiques ibèriques al torn, ceràmiques a mà, les ceràmiques d'importació fenícies, i uns xicotets fragments de ceràmica provinent de l'actual Turquia, ceràmica jònica del segle VI a.C.

Això juntament amb les ceràmiques del Mediterrani central localitzades en altres campanyes, mostra que l'assentament rep mercaderies de pràcticament tot el Mediterrani, per tant seria un important centre relacionat amb el comerç marítim.

Una altra troballa de gran interés ha sigut la localització de dos collars rígids de bronze, del tipus denominats torque, collars que estaven en l'únic nivell excavat del segle VII a.C. De metall s'han trobat diversos fragments però cap d'ells podem relacionar-ho amb elements de la indumentària o amb ferramenta pel fet que són xicotets trossos sense una forma determinada que done pistes respecte d'això, possiblement hagen fragments de polsera. En os, punxons i espàtules són els utensilis identificats.

A tot això cal afegir les restes de fauna, tant marítima com terrestre, així com grans de cereal que es trobaven dins d'un atuell feta a mà.    La troballa de material ho completen els elements realitzats en pedra entre els que destaquen molins, molineres i contrapesos.

També en esta campanya s'han identificat diversos rituals, com és el cas de tres soterraments de xiquets de bolquers. Soterraments que es feien en els paviments de les cases. Una vegada més la presència de petxines depositades en llocs concrets, com és la base d'una columna, indiquen que ens trobem davant d'un depòsit ritual de caràcter propiciatori i de fecunditat.

Cal afegir també la troballa de materials de construcció com són lluïts i atovons, la qual cosa reitera novament la importància del fang en el moment de la construcció de l'edifici.

Dins de l'arquitectura assenyalem la identificació en la majoria de les dependències excavades de paviments de terra, superfície sobre la qual s'exercia l'activitat realitzada en les dependències fa dos mil·lennis i mig. Sobre este paviment s'han localitzat diverses bases de les columnes que sustentaven el sostre de la dependència. També sobre ells s'han trobat unes quantes llars que han sigut motiu d'una depurada excavació per a conéixer com estaven realitzats.

L'existència d'escales indica que l'edifici podria tindre almenys dos altures, fet que corrobora també la troballa d'una llar localitzat en un nivell d'afonament i que provenia de la planta superior.

Si importants han sigut les troballes d'elements mobles com són els atuells o els utensilis metàl·lics, subratllem que ha sigut l'arquitectura la verdadera protagonista de l'excavació, perquè els nivells de conservació dels murs fan del jaciment un cas extraordinari dins de l'arqueologia de la Cultura Ibèrica.

No obstant això, esta perfecta conservació de l'edifici posa en perill la seua continuïtat, ja que si no es realitzen obres de consolidació i adequació en poc de temps el jaciment es pot convertir en un muntó de pedres.

A partir de la finalització dels treballs de camp s'inicien els treballs d'inventari, classificació i estudi dels diversos elements recuperats. Els estudis permetran conéixer millor la vida dels ibers en el segle VI a.C., perquè a través dels seus restes coneixem l'economia, les creences, la societat i l'entorn natural en què es desenrotllava la vida de l'àmplia família que va habitar este espai entre el segle VII i V a.C.

Arturo Oliver.

 

17 JULIOL

Durant la 2ª setmana els treballs han continuant excavant diverses estada que pràcticament han quedat acabades, la qual cosa dóna una magnífica visió del jaciment degut a la bona conservació dels murs, i la ja àmplia superfície excavada.

Cal destacar que pareix que s'ha localitzat la porta d'accés al recinte fortificat el que permet comprendre millor l'estructura dels diferents espais i la circulació dins de l'edifici.

Les excavacions s'han centrat en els nivells del segle VI a.C. localitzant uns quants paviments i llars d'este moment.

Quant al material moble contínua sent escàs, destacant la repetició d'un tipus de plat de bord caigut i decorat amb bandes i filets pintats.

La ceràmica a mà està molt fragmentada sent les formes ja conegudes.

Entre el material hi ha diversos fragments pertanyents a una graella de torrat, una peça que es troba generalment en els espais de banquets de caràcter social vinculats amb l'elit.

També han sigut abundants els fragments de molins recuperats.

Les restes de fauna i carbons completen les troballes de material que s'ha anat trobant durant estos dies.

Arturo Oliver.

 

9 JULIOL

El dia 1 de juliol va donar començament la campanya d'excavació en el Puig de la Misericordia.

Durant tres mesos se'n va a procedir a excavar diverses estades en els seus nivells pertanyents al segle VI aC, ibèric antic, ja que encara que passes d'estes estades tenen nivells més antics, si es continuara aprofundint posaria en risc l'estabilitat dels murs, per la qual cosa de moment s'ha referit excavar en extensió i no en profunditat. De moment les troballes han sigut escassos ja que així com en la fase de l'assentament pertanyent al segle VII aC, este va ser destruït de forma violenta i per tant es van quedar tots els efectes que havien, en la fase que s'està excavant en esta campanya l'abandó de l'assentament va ser voluntari, per tant es van portar pràcticament tot el que hi havia en les diferents estades. Destaquem la troballa d'una gran llar i les bases d'uns pals que subjectaven la sostrada, així com les restes d'un xiquet de bolquers que formen part d'un ritual tipic de la societat ibèrica.

Arturo Oliver.

 

4 JULIOL