Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

CAMPANYA D'EXCAVACIÒ 2021

La primera setmana de Juny han començat els treballs d'excavació en el Poblat Ibèric, corresponents al present exercici.

 

PRIMERA SETMANA

La campanya d'excavació arqueològica del present any al Puig de la Misericòrdia es realitzarà durant tot el mes de juny, actuant en tres espais de l'edifici fortificat, el recinte 13, el 25 i el 6. El primer d'ells correspon a un departament en el qual en campanyes anteriors es va excavar els nivells corresponents al segle VI a. C., esperant completar amb els treballs actuals l'excavació total del departament, que possiblement tenen una funció de magatzematge. Es treballarà en els nivells corresponents al Ferro Antic, segle VII-VI a. C., una fase de l'assentament que va ser destruït per un incendi, per la qual cosa es confia recuperar un bon nombre de peces i dades de gran importància per al coneixement de l'assentament i de l'inici de la Cultura Ibèrica de la zona. 

El departament 25 correspon a un espai obert de l'edifici esmentat, un espai en el qual es va localitzar en anteriors treballs un gran forn, i unes escales que donaven accés a un espai superior. Amb els treballs d'enguany també es pretén finalitzar l'excavació d'aquesta àmplia zona, la major superfície de l'edifici.
L'espai 6 està situat fora de l'edifici fortificat, en la zona que es presumeix correspon a l'accés d'aquest, és un espai per tant a l'aire lliure i amb uns nivells que pel que sembla són tots ells d'ensulsiada dels murs. 
Els treballs que es desenvoluparan aquestes setmanes tenen com a objectiu finalitzar l'excavació de l'interior d'aquest gran edifici que és un unicum en l'arqueologia ibèrica, tant per la seua estupenda conservació arquitectònica, com per la seua funció de residència d'un personatge de l'elit ibèrica de la zona. Aprofitant el desbrossament que s'ha realitzat als voltants del jaciment també es procedirà a la prospecció de l'entorn amb la finalitat de localitzar indicis que denuncien l'extensió d'aquest assentament. 
La campanya igual que en anys anteriors està promoguda pel Servei d'Arqueologia de la Diputació amb la col·laboració de l'ajuntament de la localitat. 
ARTURO OLIVER

 

 

SEGONA SETMANA

Durant la setmana s'han continuat els treballs en les zones previstes, donant-se el departament 25000 per acabat en la seua excavació, ja que s'ha arribat a la roca del terreny, on s'han localitzat unes canalitzacions de funció indeterminada. S'ha deixat un enllosat de pedres existent en una cantonada d'aquest espai, i les restes d'un forn, tot això de la segona meitat del segle VI a. C., amb l'esperança que es consoliden ambdues estructures i que els visitants puguen apreciar-les. Quant a les troballes no han sigut molt abundants, però cal destacar la presència de dos enterraments, un d'un nounat i un altre d'una edat entre 3 i 6 mesos. 

Pràcticament finalitzada es troba també el departament 13000, on s'ha localitzat el paviment de terra batuda, així com un parell d'estructures a manera de *artesas. Entre les troballes destaquen abundants contrapesos de teler, tant de forma circular com paral·lelepipèdica, així com gran quantitat de grans de cereals, que a l'espera d'un estudi en major profunditat poden correspondre a blat o ordi, grans que es trobaven a l'interior de dos atuells que estaven trencades. Tant el paviment com els materials correspon a l'etapa del Ferro Antic, segle VII-VI a. C. En aquest espai i pertanyent a l'Ibèric Antic, segona meitat del segle VI a. C., s'han localitzat també tres enterraments de nounats.

Es contínua treballant en l'espai exterior de l'edifici, davant d'on es considera estava la porta d'accés, on s'ha localitzat una punta de fletxa de bronze. 

ARTURO OLIVER
 

TERCERA SETMANA

Amb la tercera setmana de treballs en l'excavació del Puig de la Misericòrdia s'han donat per acabats els treballs plantejats, complint-se els objectius previstos, ja que s'ha excavat a més dels departaments 13000, 25000 i 6000, el 20000 i el 18000, que s'havien iniciat en anteriors campanyes. 
En el departament 6000 s'han posat al descobert unes xicotetes estructures fetes amb pedra però que no presenten cap material per a datar-les, per la qual cosa resulta difícil establir una cronologia aproximada, encara que per la seua posició estratigràfica semblen correspondre a una ocupació molt posterior a les construccions del Ferro Antic i de la Cultura Ibèrica. En la campanya ja es va distingir unes ceràmiques andalusies del segle XI-XII d. C.
En els departaments 18000 i 20000 s'ha confirmat la cronologia que s'esperava, una ocupació del Ferro Antic i una altra posterior ibèrica, cal destacar en el 20000 un enllosat de pedra circular. 
Quant als materials recuperats a part dels fragments ceràmics, es pot assenyalar una polsera de bronze, dues puntes de fletxa del mateix material i un atuell sencer de ceràmica feta a mà. 
S'ha procedit també a netejar i fer alçaments fotogramètrics de la zona que la Associació Amics de Vinaròs va excavar en 1976, on es va donar inici al descobriment d'aquest important jaciment arqueològic. Per tant cal recordar que l'excavació va ser una iniciativa de la Associació que enguany compleix 45 anys. 

ARTURO OLIVER